KİMER (Komşu İletişim Merkezi)

444 4 578

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ


Görevler ve Hizmetlerimiz


 • Günlük, haftalık, aylık yayımlanan yerel gazeteleri takip ederek, ulusal yazılı ve görsel basın, internet siteleri ve radyoları kullanarak, düzenli bir biçimde strateji geliştirmek.
 • Yerel yönetimleri ve belediyemizi ilgilendiren haberleri bülten halinde hazırlamak; Başta başkanlık makamı, başkan yardımcıları, müdürlükler ve diğer birimlere seri biçimde ileterek bilgilendirmek.
 • Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek çalışmaları elektronik posta, telefon ve mobil iletişim araçları üzerinden mesaj, elektronik posta gibi yollarla; tüm yazılı, görsel, işitsel, yerel ve ulusal basın yayın kuruluşları ile ajanslara ileterek kamuoyunu haberdar etmek.
 • Belediye başkanının günlük programında yer alan ve takibi gereken programları gerektiğinde kamera ve fotoğraf makinesi ile çekip haberleştirmek ve arşivlemek. Belediyenin resmi internet sitesinde yazılı ve görsel haber olarak yayımlamak.
 • Belediyemizin kültür, sanat, eğitim, altyapı, sağlık ve diğer faaliyetlerini basına ve kamuoyuna duyurmak. Basın yayın kuruluşlarının katılımını sağlamak, haber niteliğinde olan konularla ilgili haberleri fotoğraflı olarak hazırlayıp tüm basın kuruluşlarına ileterek basın yayın organlarında etkin biçimde yer almasını sağlamak. Haberleri belediyenin resmi internet sitesinde yazılı ve görsel olarak yayımlamak.
 • Gerektiğinde basın yayın organlarının katılımını sağlayarak basın toplantıları düzenlemek, halkın ve kamuoyunun belediyemiz çalışmaları ve belediye başkanının faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunmasını, basın yayın mensuplarının, belediye başkanıyla görüşmelerini, belediye başkanının gazete, televizyon, radyo kurum ve kuruluşlarına ziyaretini sağlayıp radyo ve televizyonlarda canlı yayınlara katılımını sağlamak.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
 • Belediye internet sayfasını ilgili mevzuata ve kurumsal kimliğe uygun biçimde tasarlamak ve güncel kalmasını sağlamak.
 • Stratejik plan çalışmalarında müdürlük amaç, hedef ve stratejilerini belirlemek.
 • Stratejik plana uygun olarak birim performans programının, bütçenin hazırlanması ve performans programında yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken birim bütçesini en ekonomik ve verimli şekilde kullanmak.
 • Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak.
 • Entegre yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesini sağlamak
 • Ön mali kontrolü gerektiren evrakları, mevzuat hüküm ve sürelerince hazırlamak.
 • Taşınır işlemlerin kayıt, takip ve denetimini sağlamak.
 • Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.
 • Memur ve sözleşmeli memurun maaş iş ve işlemlerine ait ön mali kontrolü gerektiren evrakları mevzuat hüküm ve sürelerince hazırlamak.