KİMER (Komşu İletişim Merkezi)

444 4 578

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ


Görevler ve Hizmetlerimiz


Görevler Çevre Kanunu ve sair yönetmelikler, Belediyeler ile ilgili yasal mevzuat, Belediye Başkanlığı’nın genelge, prensip, karar ve talimatları kapsamında, Müdürlüğümüze verilen görev, yetki ve sorumluklar çerçevesinde, Kartal ilçesi sınırları içerisinde çevrenin korunması ve güzelleştirilmesine ilişkin plan ve projeleri geliştirmek; çevre ile ilgili araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak; hava, su, çevre, koku, görüntü ve gürültü ile ilgili şikayetleri denetleyip değerlendirerek, kirliliğin giderilmesini sağlamak, çevre bilincini oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenlemek; atıkların toplanması ve geri kazanımını sağlamak Müdürlüğümüzün hedefleridir.

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuatın çevreyle ilgili hususlarda Kartal Belediyesine verdiği görevleri yerine getirir, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygular.
 • İklim değişikliğine uyumlu ve dirençli kent için, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve çevrenin korunması, çevre bilincinin arttırılmasına yönelik ilçe genelinde ve kurumsal projeler yapar ve yaptırır. Projelerin koordinasyon, uygulama ve takibini sağlar.
 • Çevre ve doğanın korunması ve toplumda çevre bilincinin arttırılması konularında toplantı, seminer, panel, konferans vb. çalışmalar yapar ve yaptırır. İlgili kurumların düzenlediği eğitim, seminer, panel, konferans vb. çalışmalarına katılım sağlar.
 • Çevre ve doğanın korunması ve toplumda çevre bilincinin arttırılmasına yönelik basılı ve/veya görsel materyaller (broşür, kitapçık, anket, bülten, portal vb.) hazırlayarak vatandaşlara ulaşmasını sağlar.
 • Çevre ve doğanın korunması ve toplumda çevre bilincinin arttırılması konularında (iklim değişikliği ile mücadeleye, su ve enerji verimliliğine, kentsel atıkların geri kazanım ve azaltımına v.b. yönelik) eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapar ve yaptırır.
 • Çevre etkinliklerini teşvik edici kampanyalar yapar ve yaptırır. İlgili etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlayarak kurumun temsil edilmesini sağlar.
 • Çevre, doğa ve iklim değişikliği ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası projeleri, yeni uygulamaları, gelişmeleri takip eder.
 • Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde, ilçemiz sınırlarında oluşan çevresel kirlilik ve diğer çevre sorunlarını araştırır, olumsuzlukların tespit edilmesini, takibini ve giderilmesini sağlar veya sağlatır, gerekli yasal işlemleri uygular ve uygulatır.
 • İlçemiz genelinde, çevresel gürültü, hava kirliliği, koku kirliliği, su kirliliği, atıksu kirliliği, görüntü kirliliği, toprak kirliliği v.b. oluşabilecek tüm çevre sorunlarında gerekli denetimleri gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
 • İlçemizde bulunan katı yakıt yakılan yerlerin ve satışa sunulan katı yakıtların denetimlerini gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
 • Eğlence yerlerinin canlı müzik denetimini yapar, diğer kurum, kuruluş ve birimlerden gelen canlı müzik denetim taleplerini gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
 • İnşaatların akşam ve gece çalışma izin talepleri ile ilgili olarak ilgili müdürlük koordinasyonunda gerekli denetimleri gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
 • Müdürlüğe gelen Müdürlük yetkisi kapsamındaki her türlü şikayet ve talepleri inceleyerek, mevzuata uygun bir şekilde gereğini yapar ve yaptırır, gerekli yasal işlemleri yürütür, şikayet sahibine bilgi verir.
 • Yıkılması planlanan yapıların tehlikeli ve tehlikesiz atıklar yönünden incelemesini yapar, gerekli denetimleri gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
 • Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık sular ile ilgili gerekli denetimleri gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
 • Atık Yönetimi konularında (ambalaj atıkları, atık pil ve akümülatörler, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli-elektronik eşyalar, ömrünü tamamlamış lastikler vb. geri dönüşümü mümkün olan atık türleri) ile ilgili mevzuat kapsamında Belediyemize düşen yükümlülükleri yerine getirir, getirttirir.
 • İlçe genelinde, değerlendirilebilir atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi konularında araştırmalar yapar, önerilerde bulunur ve uygulamalar yapabilmek için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışır.
 • İlçe genelinde, Belediye hizmet binası ve yerleşkelerinde sıfır atıkla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
 • Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Ambalaj Atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
 • Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Atık Pil ve Akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
 • Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Bitkisel Atık Yağların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
 • Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
 • Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar ve floresan lambaların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
 • Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Tekstil Atıklarının, toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
 • Geri kazanımı/dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırmalar yapar, uygulamalar yapabilmek için ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışır.
 • Organik atıkların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapar ve yaptırır.
 • İlçe genelinde, Belediye hizmet binası ve yerleşkelerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında gerekli çalışmaları yürütür.
 • İlçemizde görsel kirliğe neden olan yapıları ve yapı donatılarını (tabela, klima, anten, su deposu, güneş paneli vb.) estetik, malzeme, renk, çatı ve cephe kaplaması, ışıklandırma yönünden denetler, çevreye olumsuz etkilerin önlenmesi konularında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde inceleyerek gerekli işlemleri yapar, yaptırır. Konu ile ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
 • Estetik Kurulunda görev alarak iklim değişikliği, sıfır atık ve çevre ile ilgili tüm konularda gerekli çalışmaları yapar, yaptırır.