KİMER (Komşu İletişim Merkezi)

444 4 578

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Görevler ve Hizmetlerimiz


 • Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında plan hazırlamak, takip etmek ve güncellemek.
 • İlçe Afet Müdahale Planlarının hazırlanmasını sağlamak, takip etmek ve güncellemek.
 • Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek.
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Doğal afetlerde ve yangınlarda halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesini sağlamak.
 • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Doğrultusunda Kartal Belediyesine ait planları hazırlamak.
 • Belediyemizi teşkil etmek üzere bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibinin malzeme ve teçhizatını temin ettirerek, gerektiğinde sevk ve idaresini sağlamak.
 • Kurulmuş olan Arama Kurtarma Ekibine gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak ve ilimiz dâhilinde yapılacak olan tatbikatlara bizzat katılmasını sağlamak.
 • Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin, görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.
 • Uzmanlığımızın görev alanı ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ v.b. gibi takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini bilgilendirir
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
 • Performans programında tespit edilmiş strateji hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik çözümler üretir.
 • Plan hazırlaması gereken diğer birimlerle koordineli olarak planların hazırlanmasını sağlamak, kontrol ve onay işlemlerini tamamlamak.
 • Binaların Yangında Korunması hakkında mevzuat doğrultusunda Belediye binalarında yangın söndürme cihazlarının konması ve bakımlarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 • 2020/1 Riskli Yapıların Tahliyesi ile Yıkım İşleri Hakkında çıkarılan genelge doğrultusunda, Riskli yapıların Kentsel Dönüşümünde alanda görev alınarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrollü yıkımın yaptırılması konusunda görev alınması.
 • İlçemizde bulunan Kamu Kurumlarında ve Özel İşyerlerinde afet öncesi hazırlıklar kapsamında eğitimler vererek tatbikatlar düzenlemek.
 • Diğer müdürlüklerle faaliyet koordinasyonu sağlamak.
 • Yetki, görev ve sorumluluk alanına giren diğer işler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevlerin yapılması.
 • Kurumun misyon ve vizyonuna etkin şekilde katılmak.
 • Stratejik plan çalışmalarında müdürlük amaç, hedef ve stratejilerini belirlemek.
 • Stratejik plana uygun olarak birim performans programının, bütçenin hazırlanması ve performans programında yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken birim bütçesini en ekonomik ve verimli şekilde kullanmak.
 • Entegre yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
 • Taşınır işlemlerin kayıt, takip ve denetimini sağlamak.
 • Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.