KİMER (Komşu İletişim Merkezi)

444 4 578

STRATEJİ GELİŞTİRME VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


Görevler ve Hizmetlerimiz


Stratejik Planlama Birimi

 • Belediyenin stratejik planını müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlar.
 • Belediyenin yıllık performans programını müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlar.
 • Belediyenin yıllık faaliyet raporunu müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlar.
 • Stratejik Plan'da yer alan amaç, hedef ve performans göstergeleri kapsamında, mevcut durum ve gelecekteki ihtiyaçların analizini yaparak her takvim yılına ait müdürlüğün faaliyetlerini (Performans Programı), yatırım programını ve bütçe teklifini hazırlar.
 • Performans Programı doğrultusunda müdürlüklerin hazırlamış oldukları aylık faaliyet raporlarının izleme ve değerlendirmesini yapar.
 • Performans Programı'nda yer alan Müdürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür ve Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlar.
 • Belediyenin Yatırım Programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli mali plan, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi kapsamında ilgili Müdürlük ile koordineli çalışır.
 • Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir, performansla ilgili bilgi ve verileri toplar, analiz eder ve üst yöneticiye sunar.
 • EYS’nin planlama, uygulama, kontrol ve iyileştirme çalışmalarını yürütür.
 • Yerel yönetimlerde gerçekleşen yenilik ve gelişmeleri takip eder.
 • EBYS üzerinden gelen evrakın takibini ve gereğini yapar.
 • İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim, seminer, çalıştay, toplantı vb. düzenler veya katılım sağlar.
 • Müdürlüğe ait ihale ve satın alma işlemlerini ilgili Müdürlük ile koordinasyon halinde yapar.
 • Müdürlüğün görev alanına giren konularda, çalışma verimini arttırma amacıyla, ilgili yayınları satın alır, abone olur ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlar.
 • Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

AB ve Dış İlişkiler Birimi

 • Yurtiçi ve yurtdışında bulunan yerel yönetimler ile Kardeş Kent olma sürecini yürütür, kardeş Kentler ile yürütülecek proje ve faaliyetlerin fizibilite çalışmasını yapar, altyapısını hazırlar ve uygulanmak üzere ilgili müdürlüğe ileterek takibini yapar.
 • Üst yönetim ya da paydaşlardan gelen istek ve öneriler çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapar ve/ veya yaptırır.
 • Üst yönetim ya da paydaşlardan gelen istek ve öneriler çerçevesinde, projeler geliştirerek üst yönetime sunar ve uygulamaya geçirilecek projeler için ilgili müdürlükler arası koordinasyonu sağlar ve takibini yapar.
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, birlikler, konsolosluklar ve büyükelçilikler ile temas kurar, program ve proje çağrılarını takip eder, bu kapsamda proje hazırlar, kabul edilen projeler için ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlar ve takibini yapar ve/ veya yaptırır.
 • Yerel yönetimlerde gerçekleşen yenilik ve gelişmeleri takip eder.
 • EBYS üzerinden gelen evrakın takibini ve gereğini yapar.
 • İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim, seminer, çalıştay, toplantı vb. düzenler veya katılım sağlar.
 • Müdürlüğe art ihale ve satın alma işlemlerini ilgili Müdürlük ile koordinasyon halinde yapar.
 • Müdürlüğün görev alanına giren konularda, alışma verimini arttırma amacıyla, ilgili yayınları satın alır, abone olur ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlar.
 • Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapar.