F İç Denetim Birimi • Kartal Belediyesi
Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Müdürlükler  > İç Denetim Birimi


Genel Bilgiler
 • Tanıtım
 • Misyon ve Vizyon
 • Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 • İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri
 • Temel Politikalar ve Öncelikler
Tanıtım:

İç Denetim 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte mali sistemimize girmiş bir kavramdır. Kartal Belediyesi bu bağlamda 2007 Aralık ayında üç İç Denetçi ataması gerçekleştirmiştir. 2014 Yılı Mayıs ayında da İç Denetim Birim Başkanlığı kurulmuştur.

Misyon ve Vizyon:

İç Denetim Birimi Başkanlığımızın misyonu; Kartal Belediyesinin her türlü faaliyet ve işlemlerini, bağımsız ve tarafsız iç denetçileri vasıtasıyla; uygunluk, performans, malî, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi uygulamalarıyla risk esaslı olarak değerlendirmek ve yönetime yardımcı olmak suretiyle Kartal Belediyesine ve Kartal’a değer katmaktır. Belirtilen misyon doğrultusundaki vizyonumuz ise; uluslararası standartlarda, çağdaş denetim tekniklerini kullanarak, dinamik ve değişime açık bir denetim anlayışıyla, Kartal Belediyesi faaliyetlerini daha iyiye doğru geliştirmektir. Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca, Kartal Belediyesi birimlerinin faaliyet ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim faaliyeti, idarelerin yönetim ve kontrol yapılarının ve malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkiliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna, kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, varlıklarının korunduğuna, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesidir. İç denetçilerin, görevlerin yerine getirilmesinde, anılan Kanun ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan yetkileri ve sorumlulukları bulunmaktadır.

İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri:

İç denetim faaliyetleri İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanan program dahilinde yürütülür.

İç denetim faaliyetlerimizin amacı denetlenen süreç ve faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesi; süreç ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması, olası sapmaların giderilmesine ilişkin öneriler getirilmesi olarak belirlenmiştir.

Temel Politikalar ve Öncelikler:
İç Denetim Birim Başkanlığı olarak;
 • İç Denetim faaliyetlerini iç denetim standartlarına ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Birimlerin iş süreçleri, yönetim ve kontrol süreçlerini gözden geçirmek,
 • Denetimde risk odaklı yaklaşımı benimsemek,
 • Denetimlerde, denetlenen birimlerin iç kontrol süreçlerindeki zayıflıkları veya geliştirilmesi gereken alanların ortaya çıkarılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla birim yöneticileriyle birlikte ortak aksiyon planları hazırlamak,
 • İç denetim faaliyetleri sonucunda birim ile mutabık kalınan ve aksiyon planına bağlanan önerilerin planlandığı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini izlemek,
 • Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini beraber yürütmek,
 • İç denetim birimlerinde yürütülen iç denetimin ilgili standart, mevzuat ve rehberlerde yer alan düzenlemelere göre yapılıp yapılmadığını izlemek üzere her denetim için bir denetim gözetim sorumlusunun belirlenmek,
 • İç denetim konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla, bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek,
 • Ortak politikaların belirlenmesi, karşılıklı roller ve beklentilerin açıklığa kavuşturulması ve olası problemlerin çözümü amacıyla Kurul ve iç denetim birimleri ile kamu idareleri ve diğer denetim birimleri arasında yakın işbirliği sağlamak, temel politikamız ve önceliğimizdir.
Sunumlar
Faaliyet
YIL Denetim Raporu
(Adet)
Danışmanlık Raporu
(Adet)
İnceleme Raporu
(Adet)
Verilen Eğitim
(Saat)
Alınan Eğitim
(Saat)
Toplam Rapor
(Adet)
2008 9 0 0 9
2009 9 2 5 16
2010 0 4 29 33
2011 2 8 3 40 13
2012 1 5 4 90 40 10
2013 2 16 12 80 120 30
İç Denetim Birimi Çalışma Prosedürü İç Denetim Birim Yönergesi