F Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler • Kartal Belediyesi
Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Müdürlükler  > Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü


Görevler
Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, Belediyemiz çalışmalarında;

  • Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, planlamak, izleme ve değerlendirmesini yapmak;
  • Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin temel unsurları olan, Stratejik Plan, Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporu’nu, Müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlamak,
  • Kartal Belediyesi Entegre Yönetim Sistemini, planlama, uygulama, kontrol ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek, ve ilgili kurumlardan denetleme hizmetini almak,
  • Kardeş Şehir İlişkileri kurulmasını ve ortak projeler geliştirilmesini sağlamak,
  • Belediyenin Stratejik Plan’ında belirlenen özellikli hizmet alanları doğrultusunda iç-dış paydaşlardan ve Başkanlık Makamı’ndan gelen istek, öneri ve proje konularının yurt içi ve yurt dışı yerel yönetimlerin hizmetleri ve hizmet yöntemlerini inceleyerek Belediyemize uygun Model ve Projeleri geliştirerek üst yönetime sunmaktır.
Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü Prosedürü Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Performans Esaslı Bütçeleme Çalışmaları

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi’dir.


 

STRATEJİK PLAN

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği Stratejik Plan "Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan" olarak tanımlanmıştır. Kanun'la, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesinde Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar" şeklinde belirtilmektedir. Stratejik Plan hazırlamak ve belediyeyi bu plan doğrultusunda yönetmek belediye yönetiminin temel sorumluğu olup, stratejik planlama çalışmasının başarısı, katılımcı bir yaklaşım ile Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları olmak üzere üst yönetimin, Birim Müdürlerinin ve belediyenin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkün olmaktadır.

Bu doğrultuda, koordinasyonu Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen Stratejik Plan hazırlık sürecinde, çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere Strateji Geliştirme Kurulu ve gerekli çalışmaları aktif olarak yürütmek üzere tüm birim müdürleri ve müdürlük temsilcilerinin yer aldığı Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Bu bağlamda; kalkınma planları ve programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde, Kartal halkının talep ve ihtiyaçlarına yönelik daha etkin ve verimli hizmetler sunabilmek amacıyla Kartal Belediyesi’nin geleceğe ilişkin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri belirlenerek katılımcı bir yaklaşım ile 2020-2024 Stratejik Planı hazırlanmış, 21 Ekim 2019 tarihli ve 2019/127 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. 

PERFORMANS PROGRAMI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9’a dayanılarak Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik kapsamında Performans Programı hazırlanmaktadır. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

Performans Programı süreci kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlar. Belirlenen hususlar üst yönetici tarafından harcama birimlerine en geç mayıs ayı ortalarına kadar yazılı olarak duyurulur. 

FAALİYET RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi’nin dördüncü fıkrasına göre üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Stratejik Plan ve Performans Programı’nda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, Belediyemizin yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.
Entegre Yönetim Sistemi Çalışmaları

Kartal Belediyesi’nde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, bir çatı altında toplanarak üç standart birbirleri ile entegre hale getirilerek, Entegre Yönetim Sistemi kurulmuştur.

Entegre Yönetim Sistemi; Uluslararası ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Sistem şartlarını, hizmet için belirlenen şartları ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve değerlendirilmesi sonucunda sürekli gelişimini sağlamak için yürütülecek faaliyetleri ve bu faaliyetler için yöntem, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması işini kapsamaktadır. Sistemin uygulanabilmesi için, Üst Yönetim tarafından Yönetim Temsilcisi ve EYS Sorumlusu atanır ve resmi yazı ile müdürlüklere duyurusu yapılır.

Belediye’nin tüm birimlerinde uygulanmakta olan Entegre Yönetim Sistemi’nin standardına uygun bir şekilde devam edebilmesi ve kalite çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi için, müdürlüklerde Entegre Yönetim Sistemi’nden sorumlu personellere ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14000:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri hakkında uygulamalı olarak sertifikalı “Bilinçlendirme ve İç Tetkikçi” eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda eğitimler sonunda İç Tetkik sertifikası alan personellerden oluşan bir ekip ile birlikte müdürlükler yılda bir kez denetlenmektedir. Ayrıca İç Denetim’den sonra akredite olmuş bağımsız bir kuruluş tarafından her yıl denetim yapılmakta ve 3 yılda bir Belediyenin Kalite belgesi yenilenmektedir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite yönetim sistemi, amaçlanan kaliteye ulaşmak amacıyla ilerletilen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür.

Kalite yönetim sistemi bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli olan bir sistemidir. Belediyemizde kurulan ve sürekli yürütülecek olan bu sistem ile beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Sistemi

İş Sağlığı Güvenliği Sistemi, bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

İnsan kaynaklarının yönetimi ve personelin güvenilir şartlarda çalışmasının sağlanması üzerine inşa edilen bu standart ile belediyemiz planlı ve organize bir biçimde iş sağlığı ve güvenliği üzerine odaklanmaktadır.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Belediyemiz faaliyetlerinin çevreye etki ve boyutlarının değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nden yararlanılmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.Kardeş Şehir İlişkileri


Kartal Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. ve 74. Maddelerine dayanarak yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ile Kardeş Kent İlişkisi kurmakta olup, Kardeş Kent İlişkisi ile; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirmektedir.

YURT İÇİ KARDEŞ KENTLERİMİZ İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER VE FAALİYETLER


Yurt İçi Kardeş Belediyeler
Tunceli İli Ovacık Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 09.09.2009
Karar No: 2009/103

Bilecik İli Gölpazarı Belediyesi
Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 09.09.2009
Karar No: 2009/104
Artvin İli Hopa İlçesi Kemalpaşa Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 01.03.2010
Karar No: 2010/26
Ardahan İli Damal Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 01.03.2010
Karar No: 2010/30
Diyarbakır İli Çüngüş Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 09.04.2010
Karar No: 2010/63
Yalova İli Altınova ilçesi Subaşı Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 04.08.2010
Karar No: 2010/108
Kırklareli İli Pınarhisar Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 07.01.2011
Karar No: 2011/12
Mardin İli Ömerli Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 05.08.2011
Karar No: 2011/101
Bolu İli Mudurnu Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 04.04.2012
Karar No: 2012/46
Nevşehir İli Hacıbektaş Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 11.05.2012
Karar No: 2012/71
Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı: 06.06.2014
Karar No:2014/1702
Yalova İli Çınarcık İlçesi Koru Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi : 05.12.2014
Karar No: Karar No: 2014/232
Edirne İli Havsa Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi : 04.02.2015
Karar No: 2015/20
Artvin İli Şavşat Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 05.12.2012
Karar No: 2012/151
Trabzon İli Düzköy Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 06.01.2017
Karar No: 2017/17
Afyon İli İhsaniye Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 04.12.2019 Karar No : 2019/140
Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Kavakköy Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 04.12.2019 Karar No: 2019/141
Erzincan İli Üzümlü İlçesi Altınbaşak Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 06.12.2019 Karar No: 2019/143


YURT DIŞI KARDEŞ KENTLERİMİZ İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER VE FAALİYETLER


Yurt Dışı Kardeş Belediyeler
Bosna Hersek (Tuzla Kantonu) Banoviçi Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 11/10/1995
Karar No: 220
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Onay Tarihi: 13/05/1996
Sayı : 50240
KKTC Esentepe Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 10/10/2001
Karar No: 2001/165
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Onay Tarihi: 15/05/2002
Sayı: B.05.0.MAH.0.76000/975
Bulgaristan(Varna) Asparuhovo Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 19/06/2002
Karar No: 2002/109
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Onay Tarihi: 02/01/2003
Sayı: B.05.0.MAH.0.76000/6
Romanya Ilfov Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 02/07/2003
Karar No: 2003/110
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Onay Tarihi: 08/04/2004
Sayı: B.05.0.MAH.0.76000/1513
Azerbaycan Bakü Azizbeyov İlçesi Buzovna Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 18/11/2004
Karar No: 2004/166
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Onay Tarihi: 09/03/2005
Sayı: B.05.0.MAH.0.76000/858-50205
Bosna Hersek (Zenicko-Doboj Kantonu) Visoko Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 09/04/2010
Karar No: 2010/62
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Onay Tarihi: 29/04/2010
Sayı: B.05.0.MAH.0.03.01.00/12605/50000
Bulgaristan Kırcaali İli Ardino (Eğridere) Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 02/08/2010
Karar No: 2010/103
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Onay Tarihi: 12/09/2011
Sayı: B.05.0.MAH.0.03.01.00/23420/50000
Sırbistan Sjenica Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 05/08/2011
Karar No: 2011/100
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Onay Tarihi: 05/10/2011
Sayı: B.05.0.MAH.0.03.01.00/25590/50000
Bulgaristan Silistre ili Sitovo Belediyesi Kartal Belediyesi Meclis Kararı tarihi: 05/04/2013
Karar No: 2013/65
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Onay Tarihi: 18/06/2013
Sayı: 91231594-258-17442


Dosyalar
Dosyaları SAVE TARGET AS veya HEDEFİ FARKLI KAYDET diyerek bilgisayarınıza dökümanları kaydedebilir ve inceleyebilirsiniz.

Belediye Kanunu(78 KB) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu